پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گرفتن مال غیر

وابسته

گرفتن مال به قصد اجازه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 483
  • مجله فقه اهل بیت جلد 15 : صفحه 110