پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گرفتن مال غیر

وابسته

اجازه، گرفتن مال به قصد تقسیم

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 356
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 483
  • مجله فقه اهل بیت جلد 15 : صفحه 110