پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرفتن صدقات توسط خدا در روایات تفسیری حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره آیه 104 توبه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 93

حکمت گرفتن صدقات توسط خدا در حدیث امام جعفر صادق علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 94