پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

گرفتن، مکروهات

اخص

گرفتن جوجه از آشیانه در شب

وابسته

صید پرنده، لانه جوجه

منابع

 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 241
 • المقنع : صفحه 422
 • المقنعة : صفحه 577
 • النهایة : صفحه 579
 • الهدایة : صفحه 312
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 110
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 269
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 161
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 جزء 72 : صفحه 165، 244
 • فقه الرضا : صفحه 295
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 91
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 347
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 8 : صفحه 369