پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط تقاص، گرفتن

وابسته

تقاص

منابع

  • بلغة الفقیه جلد 3 : صفحه 276، 281
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (436-437)، 439
  • تکملة العروة الوثقی (ط.ق) جلد 2 : صفحه 210، 214
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 394
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 70، 448
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه (262-263)