پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرایش تفسیری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گرایش‌های تفسیری

اخص

گرایش اجتماعی تفسیر، گرایش اصلاحی تفسیر، گرایش تفسیری اهل بیت، گرایش تفسیری شیعه، گرایش صوفیانه، گرایش عقلی تفسیر، گرایش علمی تفسیر، گرایش فقهی تفسیر، گرایش مادی

وابسته

مکاتب تفسیری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گرایش تفسیری به زیرصفحه گرایش تفسیری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 313