پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گرایش تفسیری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گرایش اجتماعی تفسیر به زیرصفحه گرایش اجتماعی تفسیر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 262