پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مراحل گرایش تفسیری ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 18

نقش گرایش تفسیری در تفسیر مأثور ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 155

گرایش تفسیری کتاب تفسیرالمنیر ( زحیلی ، وهبه ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 313

گرایش تفسیری ابن ابی حاتم ، عبد الرحمان بن محمد ، 240 - 327ق. ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 239

گرایش تفسیری تفاسیر قرن چهاردهم قمری ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 15

روش‌های تفسیری و گرایش تفسیری ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 10 صفحه 22