پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش اجتماعی تفسیر در کتاب تفسیر المنار ( عبده ، محمد ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 262