پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، مستحبات تکفین

وابسته

گذاشتن پنبه بین ران میت

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد جزء 1 : صفحه 177، 179
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 75
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 19
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه (390-391)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه (205-206)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 61، 164
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 765