پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، مستحبات تکفین

وابسته

گذاشتن پنبه در دُبُر میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 75
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 19
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 390
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 205
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 764
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 58