پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، گذاشتن

وابسته

گذاشتن قرآن روی نجاست، مس قرآن با دست نجس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 269