پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

استحباب گذاشتن موی سر برای جوانان ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 199

گذاشتن دست راست به عنوان بالش در خواب ( فعل ) در حدیث امام محمد باقر علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 371

گذاشتن دست‌ها در مقابل صورت ( وجه انسان ) در زمان دعا ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 288

گذاشتن حضرت محمد صلی الله علیه و آله دست‌ها ی خود در دست‌ها ی غزالی ، محمد بن محمد ، 450 - 505ق. ، منابع:

الغدیر جلد 11 صفحه 161