پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گاو ( فقه )

وابسته

گاو وحشی

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 49
  • الفقه جلد 77 : صفحه 287
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 482
  • حواشی الشروانی جلد 9 : صفحه 379
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 101
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 105