پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حیوان وحشی غیر درنده

وابسته

زکات گاو وحشی، گاو اهلی

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 110
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 5
 • الفقه جلد 76 : صفحه 49
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 244
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 206
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 70
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 159
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 750
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 326
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 101
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 364
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 165
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 34
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 105