عملکردها

کسب ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کسب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اکتساب ( فقه )، تجارت (عام)، تکسب، متاجر ( عام )، مکاسب

اعم

معاملات بالمعنی الاعم

اخص

کسب برای استطاعت حج، کسب به اذان، کسب به پادزهر، کسب به متنجس، کسب به مستحبات، کسب به ورزش
به لحاظ اعمال:
کسب به تزیین، کسب به تشبیب، کسب به تصویر، کسب به تنجیم، کسب به لهو، کسب به نوحه، کسب به هجو، کسب به ولایت، کسب مغنیه
به لحاظ انتفاع:
کسب به غیر قابل انتفاع، کسب به قابل انتفاع
به لحاظ حلیت و حرمت:
کسب حرام ( فقه )، کسب حلال ( فقه )
به لحاظ حیوان:
کسب به حشرات، کسب به مسوخات
به لحاظ خبائث:
کسب به مدفوع، کسب به مردار
به لحاظ طلا و نقره:
کسب به ظروف طلا، کسب به ظروف نقره
به لحاظ کاسب:
کسب کنیز، کسب مدیون، کسب معلّم
به لحاظ مضربودن:
کسب به سمّ، کسب به مواد مخدر
به لحاظ نوع:
تجارت ( خاص )، درآمد از منابع طبیعی، شغل ( فقه )

وابسته

آداب کسب، آزادی تجارت، آلات کسب، آیات مکاسب، بقای قصد تجارت، بیمه تجاری، تعلیم صنعت، تفقه در تجارت، تولید ( فقه )، طلب رزق ( فقه )، کاسب، گرفتن شاباش عروسی، مستحبات کسب، مکروهات کسب، منافع کسب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کسب ( فقه ) به زیرصفحه کسب ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 159، 162
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 205
 • الکافی فی الفقه : صفحه 283
 • المراسم العلویة : صفحه 171
 • المقنعة : صفحه 590
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 234
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 95
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 417
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 400
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 111
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 2
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 5
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 4، 5
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 35، 43
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 5
 • زبدة البیان فی احکام القرآن : صفحه 361، 366
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 13 : صفحه 107، 131
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 5، 12، 13
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 8
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 117
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 469
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 3، (5-6)، 7، 8
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 7، 8