پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولیمه عروسی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ولیمه زفاف، ولیمه عرس، ولیمه نکاح

اعم

مستحبات زفاف، مستحبات نکاح، ولیمه ( عمل )

وابسته

اجابت دعوت به غذا، خوردن ولیمه عروسی، عروسی، گرفتن شاباش عروسی، وقت ولیمه عروسی، ولیمه تنها به اغنیا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولیمه عروسی ( فقه ) به زیرصفحه ولیمه عروسی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 23 : صفحه 28
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 93
 • الفقه جلد 62 : صفحه 47
 • الفقه جلد 77 : صفحه 185، 187
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 17 : صفحه 33
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 7 : صفحه 31
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 4 : صفحه 322
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 38
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 59
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 3
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 238
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 425
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 432
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 18
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 46، 47، 48، 51
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 48
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام : صفحه 493
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 267
 • شرح الازهار جلد 4 : صفحه 103، 104
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 5
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 603
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 15
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 1 : صفحه 13، 16
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 7 : صفحه 25
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 8
 • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 10، 21