پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واحد شخصی ( اصول فقه ) : صفت برای شیء جزئی معیّن در خارج

واحد شخصی، مقابل واحد کلی، واحدی است که جزئی بوده و قابلیت صدق بر افراد متعدد را ندارد؛ به بیان دیگر، واحد شخصی، امری است که در مفهوم و مصداق واحد می‌باشد، مانند: زید.

واحد شخصی که در یک مصداق مشخص منحصر است، امکان دارد دارای یک جهت و یا جهات متعدد باشد؛ در صورتی که دارای یک جهت باشد، توجه امر و نهی در آنِ واحد به آن غیر ممکن است، زیرا مطلوب در امر، ایجاد فعل و مطلوب در نهی، عدم ایجاد آن است؛ بنابراین، آمر نمی‌تواند در یک زمان و از یک لحاظ دو تصمیم متضاد گرفته، هم طالب وجود آن و هم طالب عدم آن باشد، و مأمور نیز نمی‌تواند در یک زمان هم آن را انجام دهد و هم ترک کند؛ پس اجتماع امر و نهی در این مورد، هم به اعتبار نفس تکلیف و هم به اعتبار مکلف، محال است و اصولی‌ها در این مورد نزاعی ندارند، بلکه نزاع آنان در واحد شخصی‌ای است که دارای جهات و اعتبارات مختلف می‌باشد، مانند: نماز در خانه غصبی که از یک لحاظ، عمل عبادی و از لحاظی دیگر، عمل عدوانی است. سخن اصولیون، هم از نظر نفی و هم از نظر اثبات، در این مورد دوم است.

منابع

 1. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه (109-110)
 2. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (376-377)
 3. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 66
 4. نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 408
 5. جلد 2 : صفحه 198
 6. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 7. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 537
 8. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 9. ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 10. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واحد ( اصول فقه )

وابسته

واحد کلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واحد شخصی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واحد شخصی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 2 : صفحه 198
 • اصول الاستنباط : صفحه 111، 112، 113
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 29
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 168
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 • ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (376-377)، 377
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 11
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 66
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 537
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه (109-110)
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 408
 • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 408