پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب مهم : فعل دارای مصلحت کمتر ـ در باب تزاحم ـ

واجب مهم، مقابل واجب اهم بوده و در باب تزاحم در موارد ترتب، مطرح می‌شود؛ به این بیان که هرگاه دو واجب فعلی در یک زمان متوجه مکلفی گردد که قادر به انجام هر دو در یک زمان نیست، در صورتی که مصلحت یکی بیشتر از دیگری باشد و وجوب واجبی که دارای مصلحت بیشتری است مطلق، و وجوب واجبی که دارای مصلحت کمتری است، مشروط (به عصیان واجب مطلق و یا بنای بر عصیان آن) باشد، در این صورت، به واجبی که دارای مصلحت کمتری است و وجوب آن مشروط می‌باشد، واجب مهم گویند، مانند این که دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی مؤمن و دیگری کافرمی باشد؛ در این جا دو واجب در یک زمان متوجه مکلف می‌گردد و اگر قادر به امتثال هر دو در یک زمان نباشد، بحث ترتب پیش می‌آید؛ به این صورت که نجات فرد مؤمن، واجب اهم است، و اگر شخص از واجب اهم سرپیچی کند، واجب مهم (نجات کافر) هم چنان بر عهده او خواهد بود.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 339
  2. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (203-299)
  3. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 147
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

ترتب ( اصول فقه )، واجب اهم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب مهم به زیرصفحه واجب مهم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 234
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 339
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 147، (203-299)