پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب تخلّی، واجبات

اخص

استنجاء، پوشش عورت

وابسته

تخلّی، مستحبات تخلّی، مکروهات تخلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجبات تخلّی به زیرصفحه واجبات تخلّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 2
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 18
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 95