عملکردها

نقض عملی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نقض عملی : ترتب آثار نقض حقیقی در مقام عمل

نقض عملی، مقابل نقض حقیقی، و به معنای ترتب آثار نقض حقیقی در مقام عمل است؛ برای مثال، در جایی که به طور حقیقی یقین نقض نشده، ممکن است در عمل، از نظر ترتب آثار، آثار نقض یقین بار شود، مانند: یقین و قطع قطاع. به عکس، گاهی نقض حقیقی رخ می‌دهد، ولی در عمل نادیده گرفته می‌شود و بنا بر عدم نقض گذاشته می‌شود؛ برای مثال، در استصحاب، با آمدن ' شک لاحق '، به طور حقیقی یقین سابق نقض می‌شود، اما در عمل، یقین نقض نمی‌شود، زیرا شارع می‌فرماید: ' لا تنقض الیقین بالشک '؛ یعنی به سبب شک لاحق، در مقام عمل، یقین سابق را نقض نکن و بنا را بر وجود آن بگذار و آثار یقین را بر شیء مشکوک بار نما، هر چند به طور حقیقی یقین نقض شده است.

نیز ر.ک:نقض حقیقی.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 289
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 184
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نقض ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نقض عملی به زیرصفحه نقض عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 283
  • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 184
  • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 289