عملکردها

نقض حقیقی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نقض حقیقی : رفع هیئت اتصالی، اصطلاح مورد بحث در باب استصحاب

نقض حقیقی، از اقسام نقض یقین در استصحاب است.

علمای اصولی معتقدند معنای حقیقی کلمه نقض، همان رفع هیئت اتصالی است؛ یعنی ایجاد انفصال و جدایی میان اجزای یک مرکب حقیقی، مانند باز کردن رشته‌های نخ بافته شده یا پاره نمودن طناب، و چون این گونه نقض مربوط به محسوسات و اجسام حقیقی است، از این رو در ' نقض یقین ' این معنا اراده نشده است.

نکته:

نقض حقیقی به معنای نقض واقعی و تکوینی نیز هست و در استصحاب، به مجرد وجود شک لاحق، یقین حقیقتا ًنقض شده و از بین می‌رود، ولی شارع با جمله ' لا تنقض الیقین بالشک '، مکلف را از این که در عمل نیز یقین سابق را نقض کند برحذر داشته و دستور می‌دهد آثار متیقن بر مشکوک بار شود.

نیز ر.ک:نقض یقین.

منابع

  1. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 574
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 184
  3. کفایة الاصول : صفحه 442
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نقض ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نقض حقیقی به زیرصفحه نقض حقیقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 184
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 574
  • کفایة الاصول : صفحه 442
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 15
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 15