پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اخبار استصحاب و نقض عملی ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 283

اخبار لا تنقض و نقض عملی ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 283

دیدگاه انصارى ،مرتضى بن محمد امین،1214-1281ق. درباره نقض عملی ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 283