عملکردها

نقض اجتهاد

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:تبدل اجتهاد ( اصول فقه ).

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نقض ( اصول فقه )

وابسته

اجتهاد ( عام )، تبدل اجتهاد ( اصول فقه )، نقض قضا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نقض اجتهاد به زیرصفحه نقض اجتهاد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه : صفحه 434
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 625، 627، 629، 632، 635
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 64، 69، 70