پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

ضابط فقهی، قواعد فقهی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نظریه فقهی به زیرصفحه نظریه فقهی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 13