عملکردها

نسخ شرایع گذشته

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نسخ شرایع گذشته : نسخ احکام موجود در شرایع پیشین

نسخ شرایع گذشته، به معنای نسخ شریعت انبیای سلف تا زمان پیامبر خاتم (ص) توسط شریعت اسلام است.

در این که آیا اسلام، شرایع گذشته را نسخ نموده است یا نه، میان علمای مذاهب اسلامی، به شرح زیر، اختلاف وجود دارد:

1. عده‌ای معتقدند که فقط برخی از احکام شرایع گذشته در اسلام نسخ شده است و بقیه احکام شرایع گذشته در حق ما نافذ است؛

2. گروهی معتقدند شرایع گذشته به طور مطلق منسوخ شده است و نسخ نسبت به همه قوانین کلی و جزئی آنها صادق است و در صورت موافقت حکمی از شرایع سابق با شریعت اسلام، حکم فعلی مماثل حکم پیشین محسوب می‌گردد، نه آن که دلیل بر استمرار حکم سابق باشد؛

3. برخی هم چون ' غزالی ' در ' المستصفی ' و ' آمدی ' در ' الاحکام فی اصول الاحکام ' معتقدند که اصل بر منسوخ بودن احکام شرایع سابق است، مگر آن که نصی بر بقای آن وجود داشته باشد؛

4. بعضی نیز معتقدند آن چه از احکام شرایع گذشته که در کتاب خدا و سنت رسول (ص) به عنوان داستان نقل شده و دلیلی بر ثبوت یا عدم ثبوت آن در شرع اسلام وارد نشده است، برای ما نیز شریعت محسوب می‌شود و باید از آنها پیروی کنیم و در غیر این صورت منسوخ می‌باشد.

منابع

 1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (383-384)
 2. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه (93-94)
 3. معارج الاصول : صفحه 162
 4. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 947
 5. الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 425
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نسخ ( اصول فقه )

وابسته

شرایع گذشته

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نسخ شرایع گذشته به زیرصفحه نسخ شرایع گذشته/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 270
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 55، 76، 77، 99، 101
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 947
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 110، 379
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 425، 426
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 184
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 150
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 294، 295، 296، 300
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه (93-94)
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 329، 330
 • معارج الاصول : صفحه 161، 162
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) جلد (3 : صفحه 383-384)
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (383-384)
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 174
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 174