پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حقوق، مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

حقوق ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 94
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 356
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 269
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 254