پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خبز

اعم

غذا

اخص

نان جو، نان خمیر نجس

وابسته

اجاره غذا، احترام نان، استقراض عددی نان، استقراض وزنی نان، استنجا با نان، بوییدن نان، بیع نان، خرید نان، خوردن خرده نان، خوردن نان، ربا در نان، زکات فطره از نان، سجده بر نان، شمارش نان خانه، طهارت نان، قرض نان، قطع نان با چاقو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نان به زیرصفحه نان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (476-479)