پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد از ناظر نگهبان و مراقب قتل است.

مترادفات

از واژه «ناظر قتل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مراقب قتل

اعم

احکام قتل، ناظر ( نگاه )

اخص

ناظر قتل مورث

وابسته

قتل اشتراکی

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 264
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 514
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 185
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 70، 90، 114، 246
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 463، 495
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 199
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 12