پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قتل نفس ( فقه )

اخص

قتل بالغ و کودک، قتل پدر و بیگانه، قتل توسط انسان و حیوان، قتل عاقل و مجنون، قتل عامد و خاطی

وابسته

کفاره قتل اشتراکی، ممسک در قتل، مُؤَدّی دیه قتل مشترک، ناظر قتل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قتل اشتراکی به زیرصفحه قتل اشتراکی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 29
 • الفقه المأثور : صفحه (512-513)
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 346، 474
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 268
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 517
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 191
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 69
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 43، 114، 264
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 464
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 202
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 329
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 477
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 344، 345
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 291، (295-298)
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 26
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 457