پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ملازمه واقعی : تلازم در عالم واقع بین حکم عقل و حکم شرع

ملازمه واقعی، مقابل ملازمه ظاهری بوده و عبارت است از ملازمه‌ای که در واقع و در نظر شارع میان حکم عقل مستقل و حکم شرع وجود دارد؛ به این معنا که هر چیزی را که عقل در درک حسن و قبح آن استقلال دارد، در صورتی که در واقع و در نظر شارع مانعی برای آن نباشد، شرع نیز به وجوب و حرمت آن حکم می‌کند. البته این در فرضی است که عقل بر مصالح و مفاسد واقعی احاطه کامل دارد و بپذیریم که عقل هر چه را حکم کند نظر شارع نیز همان است.

نیز ر.ک:ملازمه ظاهری.

منابع

  1. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 60
  2. المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 181
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ملازمات عقلی

وابسته

ملازمه ظاهری

منابع

  • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 181
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 60