عملکردها

مرجحات دلالی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

مرجحات دلالی : عوامل ترجیح دلالت یک حدیث بر دلالت حدیث معارض آن

مرجحات دلالی، از مرجحات تعارض و مقابل مرجحات سندی بوده و به مرجحاتی گفته می‌شود که سبب مزیت و رجحان دلالت یک حدیث بر دلالت حدیث معارض خود می‌شود.

مرجحات دلالی، به ترجیح اظهر بر ظاهر برمی گردد.

برخی از موارد ترجیح به سبب مرجحات دلالی عبارت است از:

1. ترجیح دلیل خاص بر عام؛

2. ترجیح دلیلی که قدر متیقن در مقام تخاطب می‌باشد؛

3. ترجیح دلیلی که مورد آن خاص است بر دلیلی که مورد آن عمومیت دارد؛

4. ترجیح دلالت وصفی بر دلالت اطلاقی؛

5. ترجیح تخصیص بر نسخ؛

6. ترجیح دلیلی که از تخصیص آن استهجان در تخصیص ـ مانند تخصیص اکثر ـ پیش می‌آید، هر چند که نسبت میان دو دلیل، عموم و خصوص من وجه باشد.

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه (512-513)
 2. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 435
 3. مفاتیح الاصول : صفحه 699
 4. المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 269
 5. نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 139
 6. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 580
 7. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 442
 8. شرح رسائل جلد 7 : صفحه 262
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرجحات دلالی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجیح دلالی، مرجحات دلالت، مزیت دلالی

اعم

مرجحات تعارض

اخص

مرجحات باب ظواهر

وابسته

مرجحات سندی ( اعم )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجحات دلالی به زیرصفحه مرجحات دلالی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 508، 511، (512-513)
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 239
 • اصول الاستنباط : صفحه 309
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 478
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 428
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 442
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 269
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 435
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 574، 580
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 155
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 587
 • شرح رسائل جلد 7 : صفحه 262
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 446
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 784، 785، 788، 790
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 726
 • مفاتیح الاصول : صفحه 699
 • نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 139