عملکردها

مرتکزات عرفی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مرتکزات عرفی : باورها و معلومات راسخ در عمق ذهن اهل عرف

مرتکزات عرفی، به معنای معلومات، باورها و آگاهی هایی است که به سبب زندگی کردن و نشو و نما در میان عرف، به مرور زمان در عمق ذهن اهل عرف جای گرفته است.

به بیان دیگر، معلوماتی را که معمولاً به طور ناخود آگاه در عمق ذهن اهل عرف، رسوخ کرده است، مرتکزات عرفی می‌نامند.

نیز ر.ک:ارتکاز عرفی.

منابع

  1. المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 281
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

ارتکاز عرفی، عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرتکزات عرفی به زیرصفحه مرتکزات عرفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 281
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 9
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 9