عملکردها

ارتکاز عرفی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ارتکاز عرفی : شعور ناخودآگاه اهل عرف به برخی امور

ارتکاز عرفی، نوعی ادراک و شعور ناخودآگاه نسبت به معلوماتی است که به عمق اذهان اهل عرف رسوخ کرده است، به گونه‌ای که منشأ پیدایش آن برای آنها روشن نیست؛ چه طبق این ارتکاز عرفی، در خارج سلوک عملی شکل گرفته باشد و چه شکل نگرفته باشد. ارتکاز عرفی موجب پیدایش عرف و عادت واحد می‌شود.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 19
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 200
  3. مبادی فقه و اصول : صفحه 224
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

عرف ( اصول فقه )، مرتکزات عرفی

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 19
  • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 200
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 224