پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مجرای برائت عقلی : مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل برائت عقلی در آن

مجرای برائت عقلی، به معنای محل جریان اصل برائت عقلی است، و آن در جایی است که شک در تکلیف، ناشی از عدم بیان می‌باشد.

بنابراین، هر گاه بیان و دستوری از ناحیه مولا به مکلف نرسیده باشد، طبق اصل برائت عقلی، وی به خاطر مخالفت با آن مستحق هیچ گونه عقوبتی نیست و عقل به قبح عقاب حکم می‌نماید.

منابع

 1. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 432
 2. سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 604
 3. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 80
 4. فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 89
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجرای برائت عقلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مورد قاعده قبح عقاب بلابیان، موضوع برائت عقلی

اعم

مجرای برائت، مجری براءت

وابسته

برائت عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجرای برائت عقلی به زیرصفحه مجرای برائت عقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفوائد الحائریة : صفحه 62
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 432، 477
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 170
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 237
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 393
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 604
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 281
 • فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 89
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 80
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 215
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 159
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 283، 286، 309، 489
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 26، 329، 331