پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"موضوع برائت عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

مجرای برائت عقلی