پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مجرای برائت شرعی : مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل برائت شرعی در آن

مجرای برائت شرعی، به معنای محل جریان اصل برائت شرعی می‌باشد، و آن در جایی است که شک در تکلیف، ناشی از عدم علم و شک می‌باشد؛ به این بیان که، احادیثی مثل ' رفع ما لا یعلمون ' و ' الناس فی سعة ما لا یعلمون ' دلالت می‌کند بر این که شارع مقدس در برابر تکلیفِ نا معلوم، ترک احتیاط را روا داشته است.

نیز ر.ک:مجرای برائت عقلی.

منابع

 1. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 80
 2. فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 88
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 432
 4. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 10
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجرای برائت شرعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

موضوع برائت شرعی

اعم

مجرای برائت

وابسته

برائت شرعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجرای برائت شرعی به زیرصفحه مجرای برائت شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 196
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 219
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 178
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 78، 415، 417، 418
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 432، 477
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 160، 169، 237، 242
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 134
 • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 10
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 254، 281، 317، 318، 321
 • فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 88
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 80
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 162، 190، 193
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 123
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 309، 489
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 419
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 402، 403، 404، 410، 417
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 14، 23، 335