پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مترجمان معاصر قرآن : مترجمان قرآن، از عصر مشروطیت به این سو

به آن دسته از مترجمانی که از سده‌های نخست تا عصر مشروطیت به ترجمه قرآن پرداخته‌اند «مترجمان قدیم قرآن» می‌گویند. منظور از «مترجمان معاصر قرآن» نیز آن دسته از مترجمان قرآن کریم است که از عصر مشروطیت به‌این سو به ترجمه قرآن کریم اقدام کرده‌اند.

نیز ر.ک:ترجمه‌های معاصر قرآن کریم، ترجمه‌های فارسی جدید قرآن.

منابع

  1. قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 704
  2. مجله بینات جلد 10 : صفحه 4

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مترجمان معاصر قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مترجمان جدید قرآن، مترجمان متاخر قرآن

اعم

مترجمان قرآن

وابسته

ترجمه‌های معاصر قرآن، مترجمان قدیم قرآن

منابع

  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 447، 704
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 4
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 4، 40