پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:مترجمان معاصر قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مترجمان قدیم قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مترجمان متقدم قرآن

اعم

مترجمان قرآن

وابسته

ترجمه‌های قدیم قرآن، مترجمان معاصر قرآن

منابع

  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 477
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 4، 5، 29