عملکردها

قیاس فاسد ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس فاسد ( اصول فقه ) : قیاس فاقد شرایط اعتبار و معارض کتاب یا سنّت

قیاس فاسد، مقابل قیاس صحیح بوده و به قیاسی گفته می‌شود که حکم اصل در آن از راه دلیل شرعی به دست نیامده، و یا با ادله شرعی دیگر معارض می‌باشد، و یا بر اساس ظن و گمان بنا شده است، که با مقاصد عامه (اهداف کلی) شرع سازگار نیست.

منابع

 1. النجات : صفحه (7-8)
 2. الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 460
 3. الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 446
 4. منطق نوین مشتمل بر : اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه تالیف صدرالدین شیرازی : صفحه 672
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قیاس فاسد ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قیاس باطل ( اصول فقه )

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس صحیح ( اصول فقه )، قیاس مع الفارق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس فاسد ( اصول فقه ) به زیرصفحه قیاس فاسد ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 158، 170، 197
 • الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 446، 460
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 11
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 228، 247
 • النجات : صفحه (7-8)
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 69
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 197
 • منطق نوین مشتمل بر : اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه تالیف صدرالدین شیرازی : صفحه 672