عملکردها

قیاس صحیح ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس صحیح ( اصول فقه ) : قیاس واجد همه شرایط اعتبار و غیر معارض با کتاب و سنّت

قیاس صحیح، مقابل قیاس فاسد بوده و به قیاسی گفته می‌شود که واجد تمام شرایط اعتبار بوده و معارض و مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد و با تکیه بر نصوص شرعی و مقاصد عامه (3اهداف کلی) شرع انجام می‌گیرد و به بیان دیگر، براساس فرض و گمان نیست.

منابع

 1. النجات : صفحه (7-8)
 2. الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 460
 3. الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 446
 4. منطق نوین مشتمل بر : اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه تالیف صدرالدین شیرازی : صفحه 672
 5. المنطق : صفحه 492
 6. التحصیل : صفحه (4-5)
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس فاسد ( اصول فقه )

منابع

 • التحصیل : صفحه (4-5)
 • الشفا-المنطق جلد 2 : صفحه 446، 460
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 12
 • المنطق : صفحه 492
 • النجات : صفحه (7-8)
 • منطق نوین مشتمل بر : اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه تالیف صدرالدین شیرازی : صفحه 672