عملکردها

قیاس طرد ( عام )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس طرد ( عام ) : سرایت دادن حکم اصل به فرع از طریق ' جامع ' موجود بین آن دو

قیاس طرد (عام) ، که مقابل قیاس عکس می‌باشد، از همان قیاس متعارف است، خواه منصوص العلة باشد و خواه مستنبط العلة؛ به بیان دیگر، قیاسی است که از راه وجود جامع ـ در فرع و اصل ـ حکم اصل به فرع سرایت داده می‌شود؛ به خلاف قیاس عکس که به دلیل فقدان جامع بین اصل و فرع، نقیض حکم اصل در فرع جاری می‌گردد.

منابع

  1. مفاتیح الاصول : صفحه 659
  2. دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 504
  3. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 267
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس عکس ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس طرد ( عام ) به زیرصفحه قیاس طرد ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 165
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3 : صفحه 167
  • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 504
  • مفاتیح الاصول : صفحه 659
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 267