عملکردها

قیاس تحقیق مناط

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس تحقیق مناط : سرایت دادن حکم ' اصل ' به ' فرع ' به واسطه تحقیق مناط

قیاس تحقیق مناط، به معنای سرایت دادن حکم اصل به فرع یا فرع‌های دیگر بر پایه تحقیق مناط است؛ به بیان دیگر، قیاسی است که مجتهد با آگاهی از علت حکم اصل به بررسی و تحقیق وجود این علت در فرع‌ها و مواردی می‌پردازد که حکم آنها بیان نشده است تا از راه تشابه در علت، حکم اصل را به آنها سرایت دهد.

نکته:

برخی بر این اعتقادند که به تحقیق مناط، قیاس اطلاق نمی‌گردد.

نیز ر.ک:تحقیق مناط.

منابع

  1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 301
  2. ادوار اجتهاد : صفحه 177
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

تحقیق مناط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس تحقیق مناط به زیرصفحه قیاس تحقیق مناط/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ادوار اجتهاد : صفحه 177
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 314
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 301