عملکردها

قیاس ادنی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس ادنی : کمتر بودن وضوح یا تحقق ' علّت ' در ' فرع ' قیاس فقهی

قیاس ادنی، به قیاسی گفته می‌شود: که تحقق علت در فرع ـ انطباق عنوان علت بر فرع ـ از تحقق آن در اصل ضعیف تر و یا دارای وضوح کمتری است، مانند این که مجتهدی علت حرمت ربا را در گندم ' طعام بودن ' آن بداند و سپس بگوید: سیب نیز یک نوع طعام به شمار می‌آید پس ربا در آن نیز حرام است. در این قیاس، طعام بودن گندم روشن است، اما طعام بودن سیب خیلی روشن نیست.

نکته:

در این که در قیاس ادنی، ملاک ادون بودن چیست، اختلاف وجود دارد:

1. بعضی علت ادون بودن را در قوت و ضعف علت می‌دانند، و چون تحقق علت در فرع از تحقق آن در اصل ضعیف تر است، به آن قیاس ادون می‌گویند؛

2. برخی نیز دلیل ادون بودن را در حکم می‌دانند؛ به این بیان که ارتباط حکم با فرع کمتر از ارتباط آن با اصل است [۱] ؛

3. عده‌ای هم علت ادون بودن را در این می‌دانند که حکم در فرع فقط بنا بر یک احتمال که در علت داده شده، ثابت است، اما حکم در اصل بنا بر تمامی احتمالاتی که در مذاهب مختلف داده شده، ثابت است؛ برای مثال، علت تحریم ربا را در مذاهب مختلف طعام بودن یا مکیل بودن یا قابل ذخیره بودن و غیره دانسته‌اند که تمامی آنها در گندم وجود دارد، اما در سیب فقط طعام بودن آن مطرح است و بقیه احتمالات علت، وجود ندارد.

پانوشت

  1. اصول الفقه : صفحه 231

منابع

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (703-702)
  2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 84
  3. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 42
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس اولویت ( اصول فقه )، قیاس مساوی

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (703-702)
  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 42
  • اصول الفقه : صفحه 231
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 84