پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:رسم عثمانی، قواعد رسم.

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد قرآنی

وابسته

کتابت قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قواعد کتابت قرآن به زیرصفحه قواعد کتابت قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 182، 184
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 381