پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اصطلاحات اخص‌ آن را از طریق نماز قصر جستجو نمائید.

مترادفات

از واژه «قصر نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شکسته نماز خواندن

اعم

احکام نماز، قصر ( فقه )

وابسته

آیه تقصیر، اتمام نماز، احتمال مانع در سفر، احتمال مرض در سفر، ارفاق به مسافر، برگشت از سفر، تذکر جاهل به اقامت، تکلیف عذریه، جهل به نماز قصر، حد قصر نماز، سفر ( فقه )، سفر به قصد تفریح، سفر شرعی، شرایط نماز قصر، ظهور عدم مسافت، عدول از اقامت اثنای نماز، قاعده القصر علی المسافر، قصد اقامت اثنای نماز، قضای نماز، مشروعیت قصرنماز، مکان قصر نماز، نسیان قصر نماز، نماز ( فقه )، نماز در سفر اکراهی، نماز قصر، نماز مسافر، نیت قصر نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصر نماز به زیرصفحه قصر نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 136
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 247، (250-251)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 509
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 196، 207، 234، 337
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 329، 330
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 358، 363، 366، 418
  • مسائل فقهیّة : صفحه 46
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 33
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 133، 135، 137، 160