پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

علت ترک قصر نماز توسط عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. ، منابع:

الاعتصام جلد 2 صفحه 106

ملاک قصر نماز در سفر ، منابع:

اسلام و مقتضیات زمان جلد 2 صفحه 114

رخصت در قصر نماز در سفر ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 468

شرایط رخصت در قصر نماز سفر ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 469

شرائط قصر نماز و افطار روزه در سفر ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 4 صفحه 100

بررسی رابطه ازدواج با قصر نماز ، منابع:

الغدیر جلد 8 صفحه 102

دیدگاه طرطوشی ، محمد بن ولید ، 451-520ق. درباره قصر نماز ، منابع:

الاعتصام جلد 2 صفحه 106