پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاضی ظالم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قضات جور

اعم

قاضی ( قضاوت )

وابسته

شکایت به قاضی جور، ظالم ( فقه )، قاضی عادل، قضاوت قاضی سلطان جور

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاضی ظالم به زیرصفحه قاضی ظالم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 84 : صفحه 43
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 405