پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاضی ( قضاوت )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قضات ( فقه )

اعم

حاکم ( فقه )

اخص

قاضی رشوه گیر
به لحاظ صفات:
قاضی ظالم، قاضی عادل
به لحاظ نصب:
قاضی تحکیم ( فقه )، قاضی منصوب

وابسته

اجاره بر قضاء، اجاره قاضی، اجتهاد قاضی ( فقه )، احضار قاضی ( حاکم )، احضار قاضی ( متهم )، اختصاص جایگاه قاضی، ارتزاق قاضی، استخلاف قاضی، استفسار قاضی، استقبال قاضی، اسلام قاضی، اشتباه قاضی ( فقه )، اعلان ورود قاضی، اعلمیت قاضی، اقتدا به قاضی، انتصاب قاضی ( فقه )، انعزال قاضی، ایمان قاضی ( فقه )، بلوغ قاضی، بی هوشی قاضی، بیع قاضی، بیع محاباتی به قاضی، بینایی قاضی، تجارت قاضی، تحلیف قاضی، تحمل شهادت فرع، ترش رویی قاضی، تشخیص قاضی، تولیت قضاوت، جنون قاضی، حریت قاضی، حکم قاضی، حلال زادگی قاضی، دعوی تخلف قاضی، دعوی علیه قاضی، دعوی قاضی، ذکوریت قاضی، رجم به علم حاکم، رشد قاضی، شرایط قضاوت، ضبط قاضی، ضمان قاضی، عدالت قاضی ( فقه )، عزل قاضی، عقل قاضی، علم حاکم ( فقه )، علم قاضی ( یقین )، فسق قاضی، قبول قضاوت، قرائت قاضی، قضاوت ( فقه )، کاتب قضاوت، مترجم قاضی، مرگ قاضی، مشاهده قاضی، مشورت قاضی، مکروهات قضاوت، مهمانی دادن یکی از متخاصمان، مَدْح قاضی، نابینایی قاضی، نسیان قاضی، نشستن پشت به قبله قاضی، نشستن خصمان پیش روی قاضی، نشستن قاضی، نشستن کاتب نزد قاضی، نوشتن قاضی، هبه به قاضی، هدیه به قاضی، وظیفه قاضی ( فقه )، وقف بر قاضی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاضی ( قضاوت ) به زیرصفحه قاضی ( قضاوت )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 394
  • الفقه جلد 84 : صفحه 8
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 47
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 81
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 235
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 483
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 65
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 13
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 3