پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت غیر جامع شرایط

وابسته

قاضی ظالم